Integritetspolicy/ Privacy Policy

& Cookie Policy

Information om behandling av personuppgifter hos Hedqvist & Loosme i Stockholm.

I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning, GDPR, så vill Hedqvist & Loosme upplysa sina kunder, deltagare på utbildningar och uppdragsgivare om hur vi hanterar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna administrera uppdrag och deltaganden vid olika utbildningar och seminarier samt fullgöra övriga åtaganden som enligt Hedqvist & Loosmes policy åvilar gentemot våra kunder och uppdragsgivare.

Personuppgiftsansvarig

Hedqvist & Loosme är personuppgiftsansvariga genom Hedqvist Retorikstudion AB och Lotta Loosme AB. Dvs ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnar vid intresseanmälningar, prenumeration av nyhetsbrev, deltagande i utbildning, seminarium eller som uppdragsgivare samt vid senare ändringsanmälningar och kontakter.

Personuppgifter som kan behandlas

Personuppgifter som kan behandlas är uppgifter om namn, adress, företagstillhörighet, yrkesroll, telefonnummer och e-postadress dvs. uppgifter som du själv lämnat till Hedqvist & Loosme. Personuppgifterna finns hos Hedqvist & Loosme i form av deltagarlistor för utbildningar, intresseanmälan för kommande utbildninar eller prenumeration av våra nyhetsbrev eller marknadsföringsutskick.

Ändamål med behandlingen

Uppgifterna behövs som kundunderlag vid fakturering, administrering av dig som deltagare vid utbildning, seminarier eller beställning av bok samt vid utskick om kommande aktiviteter och utbildningar.

Utlämnande till annan

Personuppgifterna kan för samma ändamål som anges ovan, förutom av Hedqvist & Loosme, komma att behandlas av annan organisation/samarbetspartner. Detta endast för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser/skyldigheter mot våra kunder och föreligger enligt stadgar, lag eller andra författningar. Hedqvist & Loosme varken förmedlar eller säljer adressuppgifter vidare till tredje part.

Information om behandling av personuppgifter, rättelse mm

Du har all rätt, att på begäran, utan kostnad, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har också rätt att kräva radering av dina uppgifter.

Vidare har du rätt att begära begränsning av behandling av dina uppgifter samt att inge klagomål till Datainspektionen.